واحد بازرگانی خارجی

واحد بازرگانی خارجی

با بررسی بازار و نیاز کارفرمایان با داشتن ارتباطات سودمند و عقد قرارداد و ایجاد پل ارتباطی با تولید کنندگان معتبر خارجی توانائی تهیه و تامین کالای مورد نیاز کارفرمایان محترم را در کمترین زمان مطابق با استانداردهای فنی و مهندسی را دارد.
متخصصین و مهندسین مجرب این شرکت با کنترل و نظارت مستقیم بازارهای داخلی و خارجی و میزان مصرف صنایع همواره نسبت به ارائه اطلاعات به روز بازارآهن اقدام مینماید.